Katarine Zrinske 7, 23000 Zadar, Hrvatska

kožne-promjene

Moderne obloge za rane

Rana se najčešće definira kao prekid anatomskog i funkcionalnog kontinuiteta tkiva ili organa, a može nastati djelovanjem različitih čimbenika ( mehaničkih, termičkih, kemijskih, bioloških, električnih ) ili njihovom kombinacijom.
Cijeljenje rana je spontani proces i uglavnom završava zatvaranjem defekta kod akutnih rana, međutim kada rana ne zacijeli u predviđenom razdoblju i taj proces traje dulje od 6 tjedana – tada govorimo o kroničnoj rani ( dekubitus, potkoljenični vrijed i sl ).
Da bi kronična rana zacijelila potrebni su joj optimalni fizikalno kemijski uvjeti, a to omogućuju suvremene obloge za vlažno cijeljenje rana.
Moderne obloge za vlažno cijeljenje rana danas su standard u primjeni kod akutnih i kroničnih rana koje cijele sa i bez defekta kože. Oni na rani stvaraju vlažan, okluzivni medij za koji je dokazano da ubrzava cijeljenje rane, potiče čišćenje rane od odumrlog tkiva, smanjuje rizik od infekcije a pacijentu pruža atraumatski prijevoj, te općenito manju bolnost same rane.
Pridržavajući se pravilnih indikacija, uz individualan pristup svakom pacijentu, može se postići brži, bolji i kvalitetniji način liječenja rane.
Obloge za vlažno cijeljenje rane klinički su dokazane kao velika prednost u odnosu na klasično previjanje gazom. Elementi tih prednosti nalaze se u:
• Bržem cijeljenju rana – uslijed konstantnosti temperature, vlažnog medija koji omogućuje brže migriranje stanica i poticanjem djelovanja leukocita koji luče faktore rasta.
• Smanjenjem rizika od infekcije – direktnim otpuštanjem iona srebra u ranu ili stvaranjem nepropusne barijere za bakterije i viruse.
• Većoj udobnosti i isplativosti kod dugotrajnih liječenja rane – moderne obloge smanjuju bolnost rane jer se ne lijepe za ranu, a nisu potrebna ni svakodnevna previjanja. Od izuzetne važnosti je da se pacijent može s njima tuširati i kupati.

AQUACEL Ag je primarna obloga s unikatnim svojstvima pri stvaranju gela, zahvaljujući Hydrofiber tehnologiji obogaćenoj ionima srebra (Ag+). Namijenjena je uporabi kod inficiranih akutnih i kroničnih rana sa srednjom i jakom sekrecijom.
Aquacel stvara izdvojen sloj gela u doticaju s eksudatom rane, upija eksudat iz rane do 22 puta više od svoje težine te štiti zdrave rubove rane i smanjuje pojavnost maceracije zbog snažnog upijanja eksudata.
Antibakterijsko djelovanje aquacela je taj da uništava široki spektar patogenih bakterija, uključivo methicillin rezistentne Staphylococcus aureus (MRSA) i vancomycin rezistentne Enterococcus (VRE); priječi kolonizaciju bakterija u oblozi, te uništava mikroorganizme koji mogu izazvati infekciju.
Srebro je stalno aktivno dok je obloga na rani, djeluje već nakon 30 min od primjene, a antibakterijsko djelovanje obloge osigurano je do 7 dana
Granugel je hidrokoloidni gel koji daje vlagu suhim ranama sa fibrinskim naslagama, nekrozama ili granulacijama.

Ovisno o stanju rane i stupnju sekrecije, GranuGel® donira ili apsorbira vlagu i tako u međusobnom djelovanju s ranom osigurava optimalnu okolinu za čišćenje odumrlih stanica i epitelizaciju.

Granugel se koristi za čišćenje rana s nekrozama i fibrinskim naslagama, te se koristi za površinske i duboke rane.